اجتماعی

توئیت المیرا شریفی مقدم علیه یک مقام مسئول

چندثانیه: المیرا شریفی مقدم مجری تلویزیون در توئیتی نوشت:  ‌از سرپرست وزارت جهاد کشاورزی پرسیدند از گرانی مرغ خبر دارید؟ گفته «کدام گرانی؟ تغییر قیمت به معنای گران شدن محصول نیست»

افزایش قیمت، گران شدن نیست؟

توئیت المیرا شریفی مقدم علیه یک مقام مسئول

پ

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا