تغذیه و رژیم غذایی

این گیاه برای تنظیم فشار و قند خون مفید است

ایسنا: گیاهی خوشمزە با ساقەهای سبز و ترد و آبدار و البتە با مزەای ترش کە دل از هر رهگذری می‌رباید و از دوران‌ کودکی تاکنون هموارە خوراکی مورد علاقە ما بودە و هست.

این گیاه برای تنظیم فشار و قند خون مفید است

اگر در یکی از روزهای دلنشین بهاری از شهر پردود و دم بە دل جادە بزنید، در کنار جادە کودکانی را می‌بینید کە با فروش ریواس مسافران و رهگذران راە را بە صرف خوردن ریواس دعوت می‌کنند.

یکی از خوشمزە‌های پرطرفدار بهاری کە در ارتفاعات کردستان یافت می‌شود و از اوایل تا اواخر فصل بهار می‌روید و از خواص دارویی بسیاری برخوردار است، گیاە ریواس است.

کردستان یکی از خاستگاەهای رویش ریواس است، زیرا شرایط آب و هوایی این استان در رویش این گیاه موثر بوده و رویش آن یک شغل فصلی را برای مردم کردستان و بە ویژە روستاییان ایجاد کردە است.

برداشت ریواس بە دلیل رویش این گیاە در ارتفاعات سخت و صعب‌العبور، مراحل سختی دارد و از عهدە همە خارج است و تنها کسانی کە مهارت  کافی و آشنایی لازم را با آن دارند، می‌توانند این گیاه را برداشت کنند.

بە روستای “قلوزە” یکی از روستاهای توابع شهر سنندج می‌رویم، محلی سردسیر با ارتفاعات بسیار کە ریواس در آن بە وفور یافت می‌شود و در این ماە از سال، هنوز می‌توانید شاهد وجود برف‌ بر ارتفاعات آن باشیم.

ارتفاعات بلند منطقە را کە می‌نگری، در دور دست‌ها مردانی مشغول برداشت گیاهان بهاری هستند و برخی از آن‌ها کیسە خود را پر کردە و کشان کشان بە سمت پایین کوە می‌آورند.

برداشت گیاهان بهاری بە ویژە ریواس یکی از شغل‌های روستاییان در فصل بهار است و اغلب آن‌ها برای برداشت این گیاە از شب قبل به محل رفته و برای مدتی در آنجا چادر می‌زنند و یا صبح آفتاب نزدە در محل حضور پیدا می‌کنند.

عطااللە خالدی یکی از روستاییانی است که  سال‌هاست برای برداشت ریواس بە این منطقە می‌آید با او دربارە ویژگی‌های ظاهری ریواس و مراحل برداشت آن گفت‌وگو می‌کنیم.

کیسە پر از ریواس را بر دوش گذاشتە و آرام آرام بە ماشینش نزدیک می‌شود، از او در مورد گیاهانی کە برداشت کردە می‌پرسم و می‌گوید: انواع و اقسام گیاهان بهاری در این منطقە یافت می‌شود، اما هدف ما از آمدن بە این منطقە برداشت ریواس برای فروش است.

خالدی می‌گوید: ریواس گیاهی خدادادی، خودرو است و در فصل بهار، در ارتفاعات و دامنە ارتفاعات می‌روید و یکی از رهاوردهای سرزمین کردستان بودە و از مرغوبیت و محبوبیت خاصی نیز برخوردار است.

وی در مورد ویژگی‌های ظاهری ریواس می‌گوید: ریواس دارای ساقه‌ای ۲۰ الی ۳۰ سانتی‌متری و برگ‌هایی پهن به اندازه پنجه دست است کە گل‌های سفید و زرد رنگی بر سر ساقه‌های آن می روید.

آقای خالدی در ادامە می‌گوید: در جایی کە ریواس می روید، مطلقا در آن خاک خس و خاشاک و گیاهان خاردار وجود ندارد و برگ گیاە ریواس بە حدی پهن کە اگر یکبار آن را دیدە باشی، می‌توانی از دور تشخیص بدهی کە آیا در این منطقە ریواس وجود دارد یا نە.

او می‌گوید: روییدن ریواس وابستگی بسیاری بە شرایط آب و هوایی و خاک آن منطقە دارد، برای مثال در پشت کوهی کە ما از آن ریواس برداشت کردەایم، مطلقا یک بوتە ریواس هم یافت نمی‌شود.

خالدی با اشارە بە خواص دارویی گیاە ریواس می‌گوید: از قدیم الایام تاکنون گیاە ریواس برای کاربردهای درمانی و دارویی برداشت می‌شود گە برخلاف سایر گیاهان بهاری کە نیاز بە پخت و آمادە شدن دارد، خواص ریواس در خامی آن است و دارای طعم بسیار ترش و دلپذیری است.

وی در ادامە خواص درمانی این گیاە گفت: از قدیم الایام از ریواس برای تنظیم فشار خون، سلامت سیستم گوارش و کنترل قند خون استفادە شدە است.

خالدی با اشارە بە خوراکی بودن ساقە ریواس افزود: گفتە می‌شود کە گل و برگ این گیاە سمی است و بە هیچ‌وجە نباید آن را مصرف کرد.

وی در پایان نوع و نحوە مصرف ریواس را بە دو صورت خام و خورشت تقسیم و بیان کرد: مصرف آن بە صورت خام از خواص و خاصیت بیشتری برخوردار است.

ریواس از همان اوایل بهار در کنار نوبرانەهای خوشمزەای همچون چاغالە بادام و گوج سبز در بازار عرضه و معمولا با استقبال بسیار خوبی هم همراە است.

دستبند نقره پاندورا
نمایش متن با لینک
دکمه بازگشت به بالا